Uniwersytet III wieku co to jest?

Uniwersytet III wieku
Pixabay

Uniwersytety Trzeciego Wieku są jedną z form aktywizacji osób starszych. Stwarzają one im nie tylko możliwość poszerzenia wiedzy i horyzontów myślowych, ale także pobudzają do działań na rzecz społeczności lokalnej, do integracji (zarówno na poziomie swojego pokolenia jak i międzypokoleniowym), zapewniają także możliwość aktywności ruchowej dzięki rozmaitym zajęciom aktywizacyjnym. UTW możemy podzielić ze względu na to, w jakim stopniu są związane z uczelniami wyższymi na modele: francuski – w którym występuje ścisły związek z akademickim ośrodkiem; poziom kszałcenia jest wysoki, a duży nacisk kładzie się na dydaktykę; i brytyjski – który polega bardziej na samokształceniu i samopomocy seniorów, panuje większa dowolność organizacyjna, brak również związków z uczelnią wyższą (co owocuje brakiem wsparcia z jej strony). Po co właściwie powstają Uniwersytety Trzeciego Wieku? To proste – chodzi nie tylko o stymulację intelektualną osób starszych, ale też o uniknięcie ich wykluczenia ze społeczeństwa, umożliwienie
integracji, a także aktywizacji ruchowej. Często środowisko osób starszych zupełnie nie jest ze sobą zintegrowane, co więcej – wiele emerytów i rencistów żyje w izolacji. Zadaniem UTW jest to zmienić, poprzez udostępnianie różnego rodzaju zajęć, dostosowanych do potrzeb osób w określonym wieku, a także otwarcie tych osób na świat oraz inne pokolenia.
Dzięki UTW seniorzy mają również szansę na łatwiejszy kontakt z takimi instytucjami publicznymi jak ośrodki kultury, ośrodki rehabilitacyjne i inne; chętniej i częściej podejmują również aktywność na rzecz środowiska lokalnego. Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku uczestniczą w spotkaniach oczywiście na zasadzie dobrowolnej. Kryteria naboru różnią się w zależności od
placówki, oraz wybranego przez nią modelu funkcjonowania. Na ogół zwraca się uwagę na wiek (zróżnicowany, zazwyczaj od 40 +), możliwości finansowe (nauka na UTW jest płatna) oraz wykształcenie kandydatów ( na ogół min. średnie). Polska była trzecim krajem na świecie (za Francja i Belgią), w którym rozwinął się ruch UTW. Obecnie działa około 110 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które łącznie zrzeszają 25 tysięcy słuchaczy. Realizują one francuski model kształcenia, co oznacza, że: placówki są tworzone przy uczelni wyższej (najlepiej humanistycznej) bądź jej filii; wykładowcy mają być pracownikami naukowymi uczelni wyższych, a poziom kształcenia oraz zajęć dydaktycznych winien nie odbiegać od akademickich norm.

PODZIEL SIĘ: